Det første biblioteket i Grytten (Rauma Kommune).
* Kart over Grytten | Index *

{side 193}
Dagboken 8/11, 1880.

Cirkulaire fra Overintentant Kammerherre Holst,

angaaende at Hans Majestæt Kongen fremdeles ønsker at bidrage til at der over alt paa Landet maa blive Adgang til god og nyttig Læsning og at Hans Majestæt af egne Midler vedbliver at bevilge Bidrag til Oprettelse af Almuebogsamlinger paa Landet, navnlig hvor saadanne Bogsamlinger endnu ikke findes. Beder om Oplysninger om hvorvidt Herredet ere i besiddelse af nogen offentlig Bogsamling, eller i benæktende Fald om hvorvidt man er villig til at vedligeholde efter bedste Evne, og under forsvarlig Bestyrelse om en saadan Bogsamling bliver skjænket Herredet som Gave.

{side 198 Aar 1882.}

{side 199}
Et Møde i Herredstyrelsen afholdes paa Weblungsnes Tirsdagen den 18 april Kl.9 hvortil Formænd og Representanter indkaldes til at Møde for at behandle efternævnte Sager:

Til Kammerherre Holst, Christiania:

Grytten Sogn modtager med Tak de af Hans Majæstæt Kongen i Anledning af hans Sølybrylup tilbudte Bøger. Det bemærkes at Grytten tidligere ingen offentlig Bogsamling har havt, men i Herredstyrelsens Møde den 10 september f.a.blev det Besluttet at Communen garanterer Bibliothekets bestaaen ved at yde Kr.20 aarlig i 10 Aar, samt forøvrigt de i Cirkulairet fastsadte Betingelser vedtaget.

{side 201}
Et Møde i Herredstyrelsen afholdes paa Veblungenes Thorsdagen den 23 November Kl.10, hvortil Formænd og Representanter indkaldes til at Møde for at behandle efternævnte Sager:

Til Sognepræst Bjørnstad:

Herved underrettes De om at det idag er ankommet som gave fra H.M. Kongen 50 exempl. Bøger til Bogsamlingen i Grytten. Efter nu at have gjennemgaaet Bøgerne efter Fortegnelsen mangler no 25 Landbrugets Fremme for 1881. Dybwads Folkekalender for 1880 er kommen isteden.

{side 202}
Dagboken 4/11,82:

Gave fra H. M. Kongen til Grytten Herreds Bogsamling i Anledning af H.M. Kongen og Dronningens Sølvbyllup.

1-4. Folkevennen 19-20 Aarg.
5-7. Landmandsbog 1866/68/70.
8. Bygdø Kongagaard.
9. Kong Karl Johans Historie.
10. Kong Oscar 2 Reise til Nordkap.
11. Juleneg og Paaskeliljer.
12. Dr.Nilsen:Havestuen.
13. Wanchel: Landbrugsforeninger.
14. Tegninger: fra Fridtjofs Saga.
15. Baunsberg: Fenrik Staals Segner.
16. Ferden: Historiens Betydning.
17. Baunswig: Loven om lyd.
18. Monrad: Et Kongelig Bryllup.
19. Hammerich Torvaldsen.
20. Daa: Skisser fra Lapland.
21/22 Daa: Historiske Skildringer.
23. Spiselige Lavarter.
24/25 Landbrugets Fremme.
26. Rosenberg: Danmark og Danskerne. Prins Carel og Grev Wedel, samt Kongens tale.
27. Sehøien: Insekter og Smaakryb.
28. Sehman: Sædelære.
29-31.Ingeman:Waldemars Seier.
32.Litrært Norsk Album..
33.Dybwads Folkekalender.
34.Rams Haandgærningsbog.
35.Falch Ytter:Haakon Haakonsen
36.Falch Ytter: Harald Haarfagre.
37/38.Historisk Arkiv.
39/40.Fra alle Lande.
41. Holbergs Komedier.
42.Dass: Nordlands Trompet.
43.Andersens Eventyr.
44.Bjørnson: Fiskerjenten.
45.Hansine Lmuritz: Noveller.
46. Nicolaisen: Trondhjems Domkirke.
47/50. Portret af Kronprinsesse Wictoria,

Index

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97