Opprettelse av Grytten Formannskap i 1838.

Opprettelse av Grytten Formannskap i 1838.
Grytten Herred, (Eid, Wold, Heen, Grytten, Kors).

Index Møteprotokoller:[ 1838],[1839],[1840],


Det første møtet i Formannskapet.

Aar 1838 den 16 januar

var samtlige Formænd i Grytten Præstegjeld forsamlede paa Tingstedet Weblungsnes i den sammesteds opførte Wagtbygning for at afholde deres første ordentlige Møde.

Ordføreren, efter at have ærklært mødet for lovlig sadt, tilkjændegav, at have modtaget Formandskabets samtlige bestemte Protokoller med tilhørende Register, og foreslog derfor at det foreløbig bør Anføres i nærværende Forhandlingsprotokol hvem af Formændene der ere valgte til Ordfører og Wtseordfører.

Dette forslag bifaldtes enstemmigen, og som følge deraf blev det Agført: At Søren Jørgensen Aandahl er ved Walgforretning af 4 November f. a. Udkaaret til Ordører,og Ole Olsen Setnes med h. h. v. 5 og 4 stemmer for de paafølgende to Aar, som Wiseordfører.

Ordføreren oplæste dernæst en skrivelse fra Fogden af 14 nogember f. a. hvoraf der ærfares at Amtet har tilbudt Formandskabet og Representanterne indtil videre, og under visse Betingelser at afholde sine møder i nærværende Wagtbygning,og opfordrede Forsamlingens medlemmer til at ytre sig om samme skal vedtages, og i saa fald at Bestemme det fornødne med hensyn til anskaffelse af 1ys, Brænde og flere Fornødenheder, samt renhold.

I denne Andledning blev det enstemmigen Besluttet at saavel Formandskabet som Representanternes møder indtil videre skulde holdes hersteds, og blev Formandskabets Ordfører bemyndiget til at træffe foranstaltning med hensyn til Lys, Brænde og flere fornødenheder.

Ligesaa blev i følge Ordførerens Opfordring besluttet at: Indkaldelse til møder skal ske af Ordføreren ved Budstikke efter beqvemeste aare, dog ere Formændene pligtige at Indfinde sig naar de under 1 Des, f. a. vedtagne midlertidige Reglement bestemte ordentlige møder uden foregaaende Indkaldelse.

Faarsaavidt Expresion maatte udfordres til Budstikkens afsendelse bliver samme at Godtgiøre Ordføreren blandt andre løbende Udgifter.

Da Ordføreren ikke viste nogen Casse hvorfra de i Loven om Formandskab paa Landet i § 35 paaregnede Udgifter som man ærholder Godtgiort, saa bad han Forsamlingens medlemmer ytre sig om denne giendstand, og i sagens Anledning blev Besluttet at Ordføreren skulde indgive Forespørsel til Fogden om berørte giendstand hvad dermed maatte være at foretage.

Derefter tilkiendegav Ordføreren at som modtager af et exsemplar af Formandskabsloven for Landdistrigterne samt en deel andre Kundgiørelser gjennem Fogden, der faarsaavidt Forsamlingen maatte attraae det blev oplæste.

Fremdeles blev Besluttet Representantskabet skulde Indkaldes til første ordentlige møde, forsaavidt Representantmøde foreløbig maatte være nødvendig, for da at tage Beslutning angaaende hvad der kan tilstaaes en Caserer og Regnskabsfører for Skole og Fattigkassen, og til hvilken tid Formandskabet vil være bestemt paa at foretage Walg paa de i Formandskabsloven omhandlede Revisorer.

Da intet mere var at foretgge blev mødet sluttet, og Protokollen Undertegnet.

S.Aandahl, Børge O.Haukeberg, Ole Olsen Setnes, Ole Dahle, John Woldstad, Lars Stavem, Ole Kyllingen, L.K.Wiig, Christoffer Wenaas.

[til toppen]

Møteprotokoller: 1838, 1839, 1840, [stoff]

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97